Susține activitatea curentă și proiectele ARIG prin redirecționarea a 3,5% din impozit către ARIG.

Formularul D230 se poate utiliza pentru următoarele categorii de venituri, pentru care se datorează impozit pe venit:

  • Venituri din salarii și asimilate salariilor
  • Venituri din pensii
  • Venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit
  • Venituri din activități sportive, considerate venituri din activități independente, pentru care impozitul se reține la sursă
  • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitarea se realizează prin stopaj la sursă
  • Venituri din cedarea folosinței bunurilor, când venitul net se determină pe bază de cheltuieli forfetare sau pe bază de normă de venit.

Sumele provenite din redirecționarea celor 3,5 % vor fi folosite pentru proiecte și acțiuni dedicate comunității celiacilor din România, elaborarea de materiale informative, organizarea de programe de informare, cursuri și întâlniri suport pentru celiaci.

Iată ce proiecte a desfășurat ARIG în anul 2019:

Retrospectiva ARIG 2019

Cum completez formularul?

Descarcă Formularul D230.

Completează-l cu datele personale la secțiunea I. Date de identificare a contribuabilului și cu semnătura. Suma pentru redirecționare va fi calculată de către organul fiscal.

Sau, dacă ai un formular tipărit necompletat, completează-l cu datele asociației:

  • Denumire entitate nonprofit: Asociatia Romana pentru Intoleranta la Gluten
  • Cod de identificare fiscală: 32096268 
  • Cont bancar (IBAN): RO95BACX0000000903709001

Unde depun formularul?

Formularul se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire (vezi aici adresele administrațiilor finanțelor publice). Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formularul se completează în două exemplare:

– Originalul se depune la:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.

– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

 Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. 

Care este termenul de depunere a formularului?

Termenul de depunere este de 15 martie 2020 (pentru veniturile pe 2019). După această dată contribuabilii își pierd dreptul de a-și exercita opțiunea de direcționare a 3,5% din impozitul pe venit.

Vă mulțumim!