Susține activitatea curentă și proiectele ARIG prin redirecționarea a 3,5% din impozitul tău pe venit către ARIG.

Sumele provenite din redirecționarea celor 3,5 % vor fi folosite pentru proiecte și acțiuni dedicate  comunității celiacilor din România, elaborarea de materiale informative, organizarea de programe de informare, cursuri și întâlniri suport pentru celiaci.

Cum pot direcționa 3,5% din impozitul pe venit?

Pentru a direcționa 3,5% din impozitul tău pe venit trebuie să completezi și să depui Formularul 230.
Direcționarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru tine sau pentru cei apropiați. Acest impozit nu reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci acea parte a bugetului de stat pe care o poți direcționa către o cauză pe care tu o alegi.

Formularul 230 se poate utiliza pentru următoarele categorii de venituri, pentru care se datorează impozit pe venit:

  • Venituri din salarii și asimilate salariilor
  • Venituri din pensii
  • Venituri din activități independente / activități agricole, impuse pe bază de normă de venit
  • Venituri din activități sportive, considerate venituri din activități independente, pentru care impozitul se reține la sursă
  • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitarea se realizează prin stopaj la sursă
  • Venituri din cedarea folosinței bunurilor, când venitul net se determină pe bază de cheltuieli forfetare sau pe bază de normă de venit.

Cum completez formularul?

Descarcă Formularul 230.

Completează-l cu datele personale la secțiunea I. Date de identificare a contribuabilului și cu semnătura. Suma pentru redirecționare NU trebuie completată, ea va fi calculată de către organul fiscal.

Sau, dacă ai un formular tipărit necompletat, completează-l cu datele asociației:

  • Denumire entitate nonprofit: Asociatia Romana pentru Intoleranta la Gluten
  • Cod de identificare fiscală: 32096268 
  • Cont bancar (IBAN): RO95BACX0000000903709001

Unde depun formularul?

Formularul se depune în format letric (imprimat pe hârtie), la registratura organului fiscal competent sau se trimite prin poştă cu confirmare de primire (vezi aici adresele administrațiilor finanțelor publice).
Formularul se poate transmite și  prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Formularul se completează în două exemplare:

1. Originalul se depune la:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.

– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

2. Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Care este termenul de depunere a formularului?

Termenul de depunere este de 25 mai 2022 (pentru veniturile pe 2021). După această dată contribuabilii își pierd dreptul de a-și exercita opțiunea de direcționare a 3,5% din impozitul pe venit.


În curs de actualizare

Din 2022, formularul 230 pentru donarea până la 3,5% din impozitul pe venit poate fi depus direct la ONG-uri.

Prin OG nr.8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost aduse unele modificări și completări dispozițiilor prevăzute la art.1231 din Codul fiscal privind acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit.

ONG-urile vor avea “obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii”. Conform legislației actuale, formularul 230 se poate depune până la termenul limită de 25 mai.

Așteptăm, așadar, modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit, modificările cuprinzând, printre altele, și aprobarea modelului și conținutului formularului ”Situație centralizatoare a datelor cuprinse în formularul 230”.

Proiect procedură 3,5% ONG

Important:

Poți alege să direcționezi cei 3.5% pentru o perioadă de 2 ani, bifând această opțiune în Formularul 230.

Încurajează-i și pe cei dragi să ne susțină prin direcționarea celor 3.5% către ARIG.

Vă mulțumim!