În atenția studenților și cursanților din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă:

Studenții și cursanții celiaci (cu diagnostic confirmat de boală celiacă), din învățământul superior de stat, pot beneficia de bursă medicală în anul universitar 2021-2022. Bursa medicală este încadrată în categoria burselor sociale.

În Ordinul Nr.3392 din 27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, act emis de Ministerul Educației Naționale și publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 155 din 02 martie 2017, se prevede:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ART. 1
Statul român susţine învăţământul şi asigură implementarea unor măsuri de susţinere a performanţei academice, respectiv a unor măsuri privind facilitarea accesului la servicii educaţionale pentru candidaţii proveniţi din medii socioeconomice defavorizate şi asigurarea unui climat de echitate în învăţământul superior românesc, prin burse şi alte forme de sprijin material oferite studenţilor din învăţământul superior din România.

CAPITOLUL II Criterii generale de acordare a burselor

PDF icon Criterii generale de acordare a burselor pentru studenţi

ART. 6
(1) Bursele sociale se acordă, pe baza prevederilor regulamentului propriu stabilit de către senatul universitar, la propunerea Consiliului de administraţie, ca urmare a consultării cu reprezentanţii studenţilor, inclusiv organizaţiile studenţeşti din universitate.
(2) Beneficiarii burselor sociale sunt: [..]
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare; […]
(3) Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor pentru cei prevăzuţi la alin. (2) lit. a) şi b).
(4) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

ART. 7
(1) În cazul burselor sociale, cuantumul se stabileşte pornind de la cuantumul minim propus anual de către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare.
(2) Cuantumul burselor sociale se stabileşte, prin hotărâre a senatului universităţii, la propunerea Consiliului de administraţie, în limita fondurilor disponibile şi nevoilor identificate la nivelul comunităţii studenţeşti, cu respectarea prevederilor alin. (1)

CNFIS

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior – CNFIS, în calitatea sa de organism consultativ la nivel național al Ministerului Educației, dezvoltă principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România. Prin activitatea sa, CNFIS promovează creșterea continuă a calității în sistemul de învățământ superior din România, asigurând pentru toți cetățenii egalitatea șanselor de pregătire în învățământul superior.

Rolul Consiliului este, în principal, de a formula propuneri Ministrului Educației privind necesitățile viitoare de finanțare a învățământului superior, precum și privind distribuția anuală a fondurilor bugetare pe instituții de învățământ superior de stat din România. Astfel, CNFIS propune anual metodologia de repartizare pe universități a alocațiilor bugetare destinate finanțării instituționale.

Bibliografie:

1. ORDIN nr. 3.392 din 27 februarie 2017
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/186993

2. Facilități studenți
https://www.edu.ro/facilit%C4%83%C8%9Bi-studen%C8%9Bi

3. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior – CNFIS
http://www.cnfis.ro/

4. Criterii generale de acordare a burselor pentru studenţi
https://www.edu.ro/sites/default/files/ORDIN%203392-2017.pdf