În atenția părinților de copii celiaci, elevi în învățământul preuniversitar de stat:

Copiii celiaci (cu diagnostic confirmat de boală celiacă), elevi în învățământul preuniversitar de stat, pot beneficia de bursă medicală în anul școlar 2021-2022. Bursa medicală este încadrată în categoria burselor de ajutor social.

UPDATE 06.10.2021

S-a aprobat majorarea cuantumului minim al burselor

Bursele de performanţă, de merit, de studiu şi cele de ajutor social vor creşte începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022, după ce în şedinţa de guvern din 6 octombrie 2021 a fost adoptată o hotărâre privind stabilirea cuantumului minim al burselor, diferenţiate pe categorii.
PDF icon Hotărâre de Guvern – Majorare cuantum minim.pdf

Astfel, cuantumul minim al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de:
a) 500 lei, pentru bursa de performanță,
b) 200 lei, pentru bursa de merit,
c) 150 lei, pentru bursa de studiu,
d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.
Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, cu încadrarea în legea bugetului unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(Bibliografie pct.9)

Stabilirea cuantumului minim al burselor

În vederea consultării publice, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, dar și a consultării preliminare interinstituționale, Ministerul Educaţiei publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022.

(Bibliografie pct.1)
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC.
(1) În anul școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei.
(2) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.
(3) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Burse școlare din bugetul de stat – premieră în sistemul de învățământ preuniversitar

Începând cu acest an, elevii beneficiază de burse plătite din bugetul de stat. În acest sens, prin Legea Bugetului de Stat, au fost alocate 536 milioane de lei, dublul sumei totale acordate anul trecut de către autoritățile publice locale pentru plata burselor școlare. Mai mult, prin HG 1.064/2020, Guvernul României a stabilit cuantumul minim al burselor la valoarea de 100 de lei (aprobat și asigurat din bugetul de stat), cuantum care poate fi majorat de autoritățile locale din bugetele proprii.

Având în vedere că administrațiile județene ale finanțelor publice au inițiat deja procesul de repartizare a acestor sume către autoritățile locale, unitățile de învățământ au obligația să solicite în cel mai scurt timp sumele necesare pentru ca elevii să intre cât mai curând în posesia drepturilor acordate.

De asemenea, ne exprimăm convingerea că toate consiliile locale vor respecta prevederile HG 1.064/2020 și vor adopta hotărârile proprii prin care este asigurat cuantumul minim garantat de 100 de lei pentru toate tipurile de burse (de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social).

(Bibliografie pct.2)

Noutăți. Măsuri guvernamentale în sprijinul sistemului de educație

  • Școala din spital
  • Creșele vor fi preluate în sistemul național de educație
  • 501 milioane lei pentru fructe, legume, lapte și produse de panificație în școli

(Bibliografie pct.3)

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu

Posibilitatea de a cumula mai multe tipuri de bursă este prevăzută în Legea nr. 38/2019 (în vigoare de la 24 ianuarie 2019) pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.
La articolul 82, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1.1) și (1.2), cu următorul cuprins:
“(1.1) Cuantumul minim al bursei de performanță, al bursei de merit, al bursei de studiu și al bursei de ajutor social se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului.
(1.2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.” 
(Bibliografie pct.8)

La secretariatul școlii puteți găsi lista cu ACTELE NECESARE pentru obținerea bursei de ajutor social, printre care se numără:
CERTIFICATUL MEDICAL VIZAT DE MEDICUL SPECIALIST
și 
ANCHETA SOCIALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE

Notă:
Începând cu 2021 s-ar putea să nu mai fie necesară Ancheta Socială, vă rugăm să vă informați de la secretariatul unității de învățământ.
Lista cu toate documentele necesare o găsiți la secretariatul școlii.

 

Certificatul medical vizat de medicul specialist îl puteți obține de la medicul gastroenterolog care are copilul în evidență și are valabilitate 1 an. Pentru eliberare este necesară completarea unui formular tip la unitatea medicală.

Certificatul trebuie să fie vizat apoi de medicul de la cabinetul școlar.

Pentru Ancheta socială nu exista un formular tip, medicul de familie trebuie să specifice, pe lângă datele de identificare a copilului – nume, vârstă, CNP, faptul că este luat în evidență cu diagnosticul de boală celiacă.

Bibliografie:

  1. Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă (anul şcolar 2021 – 2022)
  2.  Burse școlare din bugetul de stat – premieră în sistemul de învățământ preuniversitar
  3. Măsuri guvernamentale în sprijinul sistemului de educație
  4. Categorii de burse și acte necesare

5. ORDIN 5576_2011 Anexa Criterii de acordare a burselor

6. Bursele pentru elevi – modificarile anuntate de Ministerul Educatiei
https://www.portalinvatamant.ro/articole/noutati-97/bursele-pentru-elevi-modificarile-anuntate-de-ministerul-educatiei-7940.html

7. Ordinul nr. 3480/26.03.2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 358 din 25.04.2018, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tqmbvge4q/ordinul-nr-3480-2018-pentru-modificarea-anexei-la-ordinul-ministrului-educatiei-cercetarii-tineretului-si-sportului-nr-5576-2011-privind-aprobarea-criteriilor-generale-de-acordare-a-burselor-elevilor-

8. Legea nr. 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
https://lege5.ro/Gratuit/gmytmnzvgi2q/legea-nr-38-2019-pentru-modificarea-si-completarea-legii-educatiei-nationale-nr-1-2011

9. Hotărâre de Guvern pentru majorarea cuantumului minim al burselor
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-24.pdf